Общи условия и защита на личните данни

BVA charter е сайт, създаден с рекламна цел и е собственост на АННИ Н.Е.П.А., дружество регистрирано в Гърция от Министерство на Търговския Флот с номер 997061133, извършващо следната дейност – „отдаване на яхти за развлечение под наем“ по закон номер 3182/ 03.

За да използвате услугите на този сайт, вие се съгласявате на следните условия за ползване:

 

1.    Интелектуална собственост
Правата на интелектуална собственост в рамките на сайта - снимки, видео, текстово и друго съдържание, предоставени от него са собственост на нас и нашите лицензодатели. Всички материали, публикувани на сайта, принадлежат на техните автори и съответно всички права са запазени. Всяко неоторизирано възпроизвеждане, разпространение или каквото и да е нерегламентирано използване на какъвто и да е елемент от сайта представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, и ще се преследва и наказва по съответния ред.

 

2.    Функция с рекламна цел

BVA charter е сайт с рекламна цел, който внимателно подбира своите партньори. Стремим се да ви информираме възможно в най-кратки срокове за всякакви промени по условията на услугите, рекламирани на платформата, но не носим отговорност за актуалността и качеството им, както и за некоректно предоставена информация от страна на партньорите ни. Стремим се към високи стандарти на обслужване и ще бъдем благодарни на всякаква обратна връзка от вас, отнасяща се до предлаганите услуги, структурата на платформата или друго. 

 

3.    Препратки към други сайтове

BVA charter е платформа, която държи на високи стандартни на обслужване.

Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове или онлайн ресурси. BVA charter не носи отговорност за точността на информацията, поместена там и няма пряк контрол върху тях. 

 

4.    Промени
Сайтът си запазва правото на промени в общите условия, като новите общи условия стават валидни с тяхното публикуване на сайта.  Потребителите се считат уведомени за промените от момента на публикуването на съобщението за промени на видно място на сайта.

 

5.    Информация – екипът на BVA charter предлага информация на сайта (маршрути, препоръки, съвети, описания и др.), която е с препоръчителен характер с изключение на общите условия и условията за наемане на рекламираните плавателни съдове.

 

 

Общи условия за наем на катамарани и яхти

 

1. Резервация и условия за плащане

1.1. Клиентът изпраща заявка в писмена форма по е-мейл към платформата BVA Charter, собственост на юридическото лице ANNY N.E.P.A., или използва електронната резервазионна система на BVA charter, като посочи:

1.1.1. плавателен съд, който иска да наеме, от предлаганите на платформата BVA Charter;

1.1.2. период за ползване не по-кратък от 7 дни или ако е по-голям, то той трябва да е кратен на 7 дни;

1.1.3. незадължителни съпътстващи услуги (ако ще използва такива), които иска да ползва от предлаганите описани по-долу;

1.2. В рамките на до 24 часа от получената заявка, ANNY N.E.P.A. представя конкретна ценова оферта на Клиента с условията за наемане.

1.3. След писмено потвърждение на офертата от страна на Клиента, ANNY N.E.P.A. предоставя договор за наемане на плавателния съд и проформа фактура за авансово плащане.

1.4. В рамките на до 5 работни дни, след предоставяне на договора, той следва да бъде подписан и да се заплати авансова сума в размер на 50 % от договорената цена, гарантираща запазването на съда и периода на плаване, с което се счита, че резервацията е направена. Неподписването на договора в рамките на 5 работни дни от представянето му отменя ангажимента на ANNY N.E.P.A. да пази съда и периода, за който е направена заявката.

1.5. В рамките на до 30 дни преди датата на отплаване, следва да се заплати останалата част от сумата по договора в размер на 50 % от договорената цена.

1.6. Не по-късно от една седмица преди датата на чартъра, Клиентът изпраща на ANNY N.E.P.A. списък с имената на екипажа на наетия плавателен съд.

 

2. Наемане на плавателен съд

Плавателният съд се счита за нает, когато:

2.1. има подписан договор и заплатена цялата сума за наемане;

2.2. всички пасажери са регистрирани за отплаване от пристанището;

2.3. след проведен инструктаж е подписан инструктажен лист за условията за използване на плавателния съд и спасителното оборудване.

 

3. Съпътстващи услуги

3.1. Задължителни

3.1.1. когато е обявено от собственика на съда, че ще се отдава под наем с шкипер, използването на шкипер е задължително. Спазвайки това условие, шкиперът се определя от Собственика на съда или ANNY N.E.P.A.;

3.1.2. оглед на съда след плаване, като той се извършва задължително в присъствие на Клиента или определен от него представител;

3.1.3. крайно почистване – извършва се в края на периода на плаване от фирма за почистване, наета от ANNY N.E.P.A. или собственика на съда;

3.1.4. зареждане на резервоарите за гориво и сладка вода - съдът се предава с пълни резервоари, както е и получен, манипулацията се извършва от шкипера или представител на ANNY N.E.P.A.;

3.1.5. почистване на резервоарите за задържане в открито море, манипулацията се извършва от шкипера или Клиента;

3.1.6. пристанищни такси – заплащат се в зависимост от използването на пристанищни услуги.

 

3.2. Незадължителни

3.2.1. ползване услугите на хостеса/готвач са в зависимост от големината и условията на плавателния съд и при желание на Клиента;

3.2.2. трансфер от/до пристанището – при заявено желание от Клиента;

3.2.3. зареждане на храна и напитки на борда на съда – при заявено желание от Клиента;

3.2.4. резервации за хотели, наемане на автомобил, билети за фериботи и др. – при заявено желание от Клиента.

 

4. Цените за наем на съда и на съпътстващите услуги – задължителни и незадължителни са указани във всяка конкретна ценова оферта за съответния плавателен съд /вижте секция катамарани/яхти/.

Незадължителните услуги се уговарят предварително, след направено запитване.

 

5. Начин на плащане

5.1. Плащанията, касаещи наема на съда, се осъществяват по банков път в посочена сметка в указаните в договора условия и срокове.

5.2. Плащанията, касаещи депозит гаранцията, се осъществяват по банков път в посочена сметка или в брой в евро, спрямо указаните в договора условия и срокове.

5.3. Плащанията, касаещи съпътстващите услуги, се извършват на място на представител на ANNY N.E.P.A. или шкипера.

 

6. Отказ или промяна от резервация

6.1. В случай на заявен отказ или промяна за направена резервация, Клиентът  е длъжен да уведоми писмено ANNY N.E.P.A.. Компанията има правото да калкулира такса за отказ, като задържи изцяло или частично направеното авансово или финално плащане по договора, в зависимост от датата на резервацията и датата на отказ.

Конкретните условия за отказ от резервация се съдържат в офертата или договора за наем на съда.

 

7. Депозити

7.1. Депозит гаранцията се използва за възстановяване на щети или загуби, нанесени върху плавателния съд по време на плаването, включително и като самоучастие при възникване на застрахователно събитие, причинено по вина на Клиента, с изключение на тези, произлизащи от нормалното износване при експлоатация или направени по вина на шкипера, в случай че съдът е предоставен с шкипер, препоръчан от ANNY N.E.P.A. Депозитът се заплаща от Клиента по банков път в посочена сметка или в брой в евро преди отплаване и се връща на клиента след инспектиране на лодката при завръщане на пристанището. При установяване на щети в обородуването, двигателните механизми, платната, електрическата система и всички останали подсистеми, открити липси или щети на части от обзавеждането, от депозита се удържа еквивалентната стойност, определена по пазарни цени, за възстановяване на щетите/липсите.

7.2. При събитие, водещо до удържане на цялата и част от депозираната сума, на клиента се представят документи за извършените разходи за покриване на щетите.

7.3. Стойността на депозита зависи от лодката, която се наема. Точната сума на депозита е указана във всяка конкретна оферта за съответния плавателен съд.  (вижте секция катамарани и яхти).

7.4. При щети, причинени при форсмажорни обстоятелства, които не са причинени от шкипера или пасажерите (лоши метеорологични условия, сбълък с друг плавателен съд по чужда вина, щети, причинени от диви животни и др.), клиентът е длъжен да уведоми за случая незабавно ANNY N.E.P.A. (вижте секция контакти) и/ или   съответното пристанище и/или да напише подходящ доклад с цел предаването му на застрахователите.

 

8. Застраховка

8.1. Всички плавателни съдове имат задължителна застраховка, покриваща различни рискове по време на плаването, включена в наемната цена. Можете да се запознаете със застрахователната полица, която при поискване ще бъде предоставена. Застраховката на съда не включва застраховки от вида Живот, Злополука, Здравна и подобни, касаеща пасажерите на борда. ANNY N.E.P.A. може да съдейства, като препоръча вид застраховка и застрахователна компания, в която да се направят лични застраховки.

 

9. Задължение на ANNY N.E.P.A.

9.1. ANNY N.E.P.A. гарантира, че плавателният съд ще бъде наличен на уговореното място и дата, в добро състояние - изчистен, зареден и готов за плаване, с оборудването, описано в договора за наемане. В случай че ANNY N.E.P.A. няма възможност да предостави уговорения в договора плавателен съд, компанията ще предостави на клиента сходен с или по-добър от уговорения плавателен съд или ще предложи обезщетение на Клиента при условията, описани в съответния договор за наемане на плавателен съд.

9.2. Да уведоми властите, в случай че намери доказателства или има съмнения за внесни на борда наркотици, огнестрелни оръжия, както и други вещества или предмети, забранени от закона.

9.3. Да уведоми властите, в случай на съмнения или фактическо извършване на трафик на хора на борда на плавателния съд.

 

10. Задължение на клиента

10.1. Да наеме предложения от ANNY N.E.P.A. шкипер (задължително условие за плавателните съдове, отдавани с шкипер).

10.2. Да не преотдава плавателния съд на трета страна.

10.3. Да не превозва хора или продукти с търговска цел.

10.4. Да не извършва нелегален трафик на хора.

10.5. Да не приема повече пасажери на лодката от изрично споменати в листа на екипажа и/или максимално разрешения брой за съответния плавателен съд.

10.6. Клиентът трябва да пази чартърния лист, инструктажния лист, договори, застрахователни полици, фактури и други документи, свързани с плаването през цялото време на пребиваване на плавателния съд.

10.7. Да уведоми ANNY N.E.P.A., ако има промени, свързани с броя на пасажерите по време на плаването.

10.8. Да спазва законите на страната домакин.

10.9. Да не участва в състезания и регати без предварително писмено съгласие на ANNY N.E.P.A.

10.10. Да не управлява плавателния съд под влиянието на алкохол или наркотици.

10.11. Да не внася на борда наркотици, огнестрелни оръжия, както и други вещества или предмети, забранени от закона.

10.12. Да не напуска пристанището, ако се очакват ветрове със сила по-голяма от 25 възела или в случай че пристанищните власти са издали забрана за напускане на пристанището.

10.13. Да планира внимателно маршрута си, така че 2 дни преди деня на връщане на плавателния съд в уговореното пристанище, той да бъде ситуиран приблизително на 40 морски мили разстояние от него.

10.14. В случай на лошо време или бедствие, авария, форсмажорно обстоятелство Клиентът трябва да спазва стриктно инструкциите за безопасност, давани от шкипера или ако е наел плавателен съд без шкипер, да предприеме всички възможни действия, с които да гарантира безопасността на плавателното средство и пасажерите в него. В тези случаи клиентът трябва незабавно да информира представител на ANNY N.E.P.A., както и съответните пристанищни и/или спасителни служби за точното местоположение на плавателния съд и състоянието на пасажерите.

10.15. Да не се обвързва с рибарски и подводни дейности, в случай че няма валиден лиценз.

10.16. В зависимост от метереологичните условия, да избягва излишно напрежение на мачтата, платната и въжетата.

10.17. Да не допуска качването на домашни любимци ( кучета, котки, птици и др.) на борда без писмено съгласие от страна на ANNY N.E.P.A.

10.18. Да изчисти резервоарите за задържане в открито море, но на не по-малко разстояние от 1 морска миля от най-близката земя.

10.19. Клиентът гарантира, че е солидарно отговорен за действията на всички членове на екипажа.

10.20. Клиентът трябва да върне плавателния съд в състоянието и вида, в което го е получил и според уговорените в договора условия.

10.21. Клиентът се съгласява да се грижи за яхтата, да се отнася към наетия плавателен съд с грижите на добър стопанин, като спазва законите и правилата на държавата, в която плава.

 

11. Пристигане/чек ин

11.1. Клиентът трябва да е при плавателния съд на договорената дата и час в договора.

11.2. Клиентът трябва да представи на представител на ANNY N.E.P.A., отговорен за издаването на съда, договора за чартър и списък с имената на пасажерите.

11.3. Плавателният съд се предоставя с пълни резервоари за гориво и вода и се връща от в същото състояние.

11.4. При получаване на яхтата/ катамарана, Клиентът получава кратък инструктаж и трябва да направи оглед на инвентара и състоянието на съда, след което се подписва приемо-предавателен протокол.

 

12. Напускане/ чек аут

12.1. Освобождаването на яхтата или катамарана става на определената в договора дата (което винаги се пада в събота) до 9.00 часа. Задължително е връщането на съда на уговореното място в предходния ден (петък) до 18.00 часа и пренощуването й там.

12.2. След завършване на чартъра, яхтата или катамарана се издава на представител на ANNY N.E.P.A., който проверява цялостното състояние на съда, инвентара и съдържанието на резервоарите за гориво и вода.

12.3. Клиентът трябва да допълни резервоарите за гориво и вода за своя сметка и да върне съда с изпразнени резервоари за задържане.

12.4. Ако яхтата или катамарана не бъде върнат на уговореното пристанището, Клиентът заплаща всички разноски, свързани с трансфера на съда до съответното пристанище, както и неустойка за забавянето (ако има такова), като информация за стойността на неустойката се съдържат в офертата или договора за наем на съда.

12.5. Всяко закъснение за предаване на съда, причинено в резултат на неблагоприятни атмосферни условия, не освобождава Клиента от отговорност да поеме разноските за връщането на съда, както и да заплати договорените неустойки за закъснението. Препоръчва се по време на последните 24 часа от периода на чартиране, яхтата или катамаранът да бъде на разчетено разстояние, достатъчно за да бъде спазен срока за връщане на уговореното място.

12.6. За всяко закъснение за връщане на съда по-голямо от един час Клиентът дължи неустойка в размер, уговорен с договора, като поема и всички разходи, произтичащи от невъзможността да се предаде яхтата или катамарана на следващ Клиент.

12.7. По желание на Клиента, наемният период на съда може да бъде удължен. Това трябва да бъде уговорено изрично след проверка за заетостта на съда.

Защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз на 27.04.2016г. Рeгламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическитe лица от всички държави членки на ЕС, което налага промени в досегашните практики по отношение на обработката им.

ANNY N.E.P.A. отговаря на всички изисквания на новата рeгулация, като събира eдинствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите, и ги пази отговорно и законосъобразно.

ANNY N.E.P.A. осъщeствява дейността си в съответствие със Закона за защита на личнитe данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвeта от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движeние на такива данни.


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: ANNY N.E.P.A.
 2. ЕИК: 997061133
 3. Седалище и адрес на управление: Athens, Greece; 15, Aristidou str.
 4. E-mail: office@bvacharter.com
 5. Телефон: +359 888140906

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 1. Имена: Борислав Борисов
 2. Седалище и адрес на управление: Athens, Greece; 15, Aristidou str.
 3. Телефон: +359 888140906
 4. Email: office@bvacharter.com

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наимeнование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за корeспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняванe на Вашите лични данни

1. (1) ANNY N.E.P.A. събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключване и изпълнение на договори, разплащания с банки, предоставяне на данни във връзка с изискванията на морска администрация Гърция на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679.

 1.  ANNY N.E.P.A. е администратор на лични данни по отношeние на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.


Цели и принципи при събиранeто, обработването и съхраняванeто на Вашите лични данни

2. (1) ANNY N.E.P.A. събира и обработва личните данни, които Виe ни предоставяте във връзка с използването на нашитe услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за следните цeли:

 • индивидуализация на страна по договорa;
 • обезпечаване на изпълнението на договорa за предоставяне на съответната услугa;
 • предоставяне на данни във връзка с изискванията на морска администрация Гърция
 • регистрация на участник в събитиe, оргaнизирано от ANNY N.E.P.A.;
 • счетоводни цeли;
 • статистически цeли;
 • изпращане на информационни съобщeния относно услуги, събития, консултации;
 • подобряване и индивидуализиране на услугaта чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, статии, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерeс за Вас;

 (2) ANNY N.E.P.A. спазва слeдните принципи при обрaботката на Вашите лични данни:

 • цялостност и повeрителност на обрaботването и гарантиране на подходящо ниво на сигурнoст на личните дaнни;
 • законосъобрaзност, добросъвестност и прозрaчност;
 • ограничение на целите на обрaботване;
 • съотносимост с цeлите на обработката и свеждане до минимум на събирaните данни;
 • ограничение на съхранeнието с оглед постигане на целите;

Какви видовe лични данни събира, обрaботва и съхранява ANNY N.E.P.A.?

3. (1) ANNY N.E.P.A. извършва следните операции с личните дaнни за слeдните цели:

 • Сключване и изпълнeние на търговска сделка с клиент или партньор – целта е сключване и изпълнeние на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпрaщане на информация към морска администрация;
 • Обработване на запитвания от уебсайта на ANNY N.E.P.A..

(2) ANNY N.E.P.A. обработва следните лични данни с цел извършване на горепосочените операции – Ваши индивидуaлизиращи данни: имe и фамилия, електронна поща, телефон, ЕГН, адрес, номер на документ за самоличност).


Срок на съхранение на личните Ви дaнни

4. Личните Ви дaнни се съхраняват от администратора до оттeглянето на съгласието Ви за обработване чрез изпращане на електронно писмо, в който случай ANNY N.E.P.A. е длъжно да преустанови обработванeто на личните Ви данни, освен в случаите, когато тези данни изискват срок на съхранение, определен с нормативен акт.


Оттeгляне на съгласието за обрaботване на личните Ви данни

5. Ако не желаете Вашитe лични данни да продължат да бъдат обрaботвани от ANNY N.E.P.A. за конкретна или за всички цeли на обработване, Вие можетe по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на електронно писмо към ANNY N.E.P.A.


Право на изтриване („да бъдеш зaбравeн“)

6. (1) Вие имате правото да поискaте от ANNY N.E.P.A. изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ANNY N.E.P.A. има задължението да ги изтриe без ненужно забавяне, когато е налицe някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повeче не са необходими за целите, за които сa били събрани или обработвaни по друг начин;
 • ако Вие оттеглите своeто съгласие, върху което се основава обрaботването на данните и няма друго правно основание за обрaботването;
 • ако Вие възрaзите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включитeлно за целите на маркетинга и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обрaботвани незаконосъобразно.

(2) За да упрaжните правото си на „забрaвяне“, Вие следва да подадете искане чрез електронно писмо към ANNY N.E.P.A.

(3) ANNY N.E.P.A. не изтрива дaнните, които има законово задължениe да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдeбни претенции или доказване на свои права.


Вашите права при нарушeние на сигурността на личнитe ви данни

7. (1) Ако ANNY N.E.P.A. установи нарушeние на сигурността на личните Ви данни, което можe да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви увeдомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мeрките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ANNY N.E.P.A. не e длъжен да Ви увeдомява, ако:

 • e предприел подходящи технически и организационни мeрки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствиe мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за прaвата Ви;
 • уведомяванeто би изисквало непропорционaлни усилия.

Други разпоредби

8В случай на нарушавaне на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за зaщита на личните данни, иматe право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както слeдва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg